Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Ochrona Danych Osobowych - RODO

W związku z faktem, że od dnia 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane w skrócie RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie przekazuje klauzule informacyjne spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ww. rozporządzenia.
INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
I. Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie z siedzibą przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo (zwany dalej PUP);
2) w PUP wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez
e-mail: dpo@puplegionowo.pl lub pisemnie na adres PUP wskazany w pkt. 1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych prawem: rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, realizacji usług i instrumentów rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym pośrednictwa w zatrudnieniu i innych celów określonych w przepisach krajowych podanych poniżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z §5 i §8 ust. 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ww. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych na podstawie zgody do innych celów;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz wykonawca usługi udostępniania systemu teleinformatycznego - zewnętrzne centrum przetwarzania danych;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. z 2018 r. , poz.217), na podstawie przepisów szczegółowych związanych z realizacją złożonego przez Panią/Pana wniosku;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) dane nie będą użyte do profilowania w myśl przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., administrator na podstawie art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niezwłocznie po rejestracji, o której mowa w ust. 2 ustawy, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
II. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
III. W przypadku, kiedy podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, brak podania danych osobowych sprawia pozostanie wniesionej sprawy bez rozpatrzenia.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTÓW I PRACODAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
I. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie z siedzibą przy ul. Generała Władysława Sikorskiego11, 05-119 Legionowo (zwany dalej PUP);
2) w PUP wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@puplegionowo.pl lub pisemnie na adres PUP wskazany w pkt. 1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy (zamówienia) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
oraz Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług i instrumentów rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym pośrednictwa w zatrudnieniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 9 i 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz wykonawca usługi udostępniania systemu teleinformatycznego - zewnętrzne centrum przetwarzania danych;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), na podstawie przepisów szczegółowych związanych z realizacją złożonego przez Panią/Pana wniosku i umowy;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
7) dane nie będą użyte do profilowania;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
II. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
III. Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości zawarcia i realizacji umowy lub realizacji usług i instrumentów rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym pośrednictwa w zatrudnieniu.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Monika Borowska, data: 25.05.2018 r., godz. 14.47
Ostatnia aktualizacja:Monika Borowska, data: 25.05.2018 r., godz. 14.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.05.2018 r., godz. 14.47Monika BorowskaEdycja strony
25.05.2018 r., godz. 14.47Monika BorowskaDodanie strony

Strona oglądana: 371 razy.